Bašta – zázemie pre občianske aktivity

Kultúrno-komunitné centrum Bašta v Bardejove získalo finančnú podporu v grantovom programe Active Citizens Fund – Slovakia. Grantový program je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska krajinám EÚ a na Slovensku ho spravuje Nadácia Ekopolis, v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Pokračovanie projektu Bašta – zázemie pre občianske aktivity

Kultúrno-komunitné centrum Bašta v Bardejove aktuálne pracuje, okrem iného, na napĺňaní projektu „Bašta – zázemie pre občianske aktivity“ v grantovom programe Active Citizens Fund – Slovakia. Grantový program je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska krajinám EÚ. Realizácia projektu prebieha od júna 2020 do októbra 2021.

Súčasťou projektu je tvorba fundraisingovej stratégie centra. Mentorom tvorby tejto stratégie je Slovenské centrum fundraisingu, s ktorým sme absolvovali doposiaľ 3 online školenia a workshopy a sme takmer vo finále vytvorenia stratégie fundraisingu na mieru  pre Kultúrno-komunitné centrum Bašta.

Jedna členka OZ Different absolvovala certifikovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s PDCO (Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií), kde získala vedomosti a zručnosti na vytvorenie manuálu dobrovoľníckeho programu pre Baštu. Na tréningu sa naučila ako získavať dobrovoľníkov, aká je legislatíva riadenia dobrovoľníckej činnosti, ako zisťovať spokojnosť a spätnú väzbu od dobrovoľníkov, či ako ich motivovať. Takýto program zahŕňa aj poznatky z oblasti evidencie dobrovoľníkov, systematickej práce s dobrovoľníkmi, uzatvárania zmlúv, evidencie dobrovoľníckych hodín a dochádzky. Téma dobrovoľníctva je dôležitá, ktorou budeme radi propagovať a prezentovať silu dobrovoľníctva v našom meste.

V rámci práce s miestnymi organizáciami sme započali spoluprácu so školami z bardejovského okresu a s lokálnymi pedagógmi. Na rôznej úrovni sa spolupráca rozvinula s približne desiatimi školami. Naším cieľom je vytvoriť platformu pre pravidelné stretnutia nielen medzi Baštou a pedagógmi, ale aj medzi pedagógmi navzájom, aby mali možnosť vymieňať si informácie o možnostiach vzájomnej spolupráce alebo sa navzájom inšpirovať s novými projektmi a nápadmi vo vyučovaní.

Pomaly postupujeme aj v rekonštrukčných prácach zahrnutých v projekte. Plánované je zrekonštruovanie druhého nadzemného podlažia vrátane nových okien, protipožiarnych dverí a hygienického zázemia. Od prízemia bude k druhému podlažiu viesť nové oceľové schodisko, ktoré spĺňa všetky potrebné normy, práce budú zahŕňať aj búranie starého dreveného schodiska, stropných konštrukcií a budovanie nových podláh, či novej šatne pre zamestnancov kaviarne.

Momentálne máme kompletný projekt na rekonštrukciu celej budovy bašty, na ktorý nám finančne prispelo aj mesto Bardejov a čakáme na schválenie stavebného povolenia, aby sme mohli začať plánované rekonštrukčné práce.

Našou najbližšou aktivitou bude zorganizovanie stretnutia miestnych neziskových organizácií a aktívnych občanov, ktoré bude v závislosti od protipandemických opatrení buď online alebo naživo v priebehu mesiaca apríl. Na tomto stretnutí by sme radi vyšpecifikovali témy a problémy, ktoré následne budeme preberať v rámci otvorených workshopov. Tieto otvorené workshopy prebehnú v spolupráci so Slovenským centrom fundraisingu a s PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) na vyšpecifikované témy z oblasti občianskej participácie a budú otvorené pre verejnosť.

30.3.2021 Za Kultúrno-komunitné centrum Bašta, RNDr. Edita Maxinová, PhD.


Bašta – zázemie pre občianske aktivity

Ako občianske združenie Different, ktoré spravuje bardejovskú Baštu, spolu so svojim zahraničným partnerom Kulturfjøset Huser z Nórska, sme boli úspešní v schvaľovacom procese o grant v programe ACF. Finančná podpora je zameraná na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Schválený projekt nesie názov „Bašta – zázemie pre občianske aktivity“ a jeho realizácia prebieha od júna 2020 do októbra 2021.

Cieľom schváleného projektu je posilniť kapacity a kompetencie organizácie v spolupráci s expertmi, vytvorenie stratégie v oblasti fundraisingu a komunikácie, inkorporáciu skúseností z dobre fungujúcich organizačných procesov v iných inštitúciách, aktivizovanie lokálnej komunity a zavádzanie participačných procesov. V napĺňaní cieľov projektu bude zahrnutá spolupráca s miestnymi základnými a strednými školami, domovmi sociálnych služieb, neziskovými organizáciami a so zástupcami miestnej samosprávy. Plánované sú spoločné stretnutia a sieťovanie zapojených inštitúcií, vnútroorganizačné vzdelávacie procesy a študijné cesty, otvorené tréningy, účasť na konferenciách a aj rekonštrukcia časti priestorov Kultúrno-komunitného centra Bašta. Otvorené tréningy v oblasti fundraisingu a občianskej participácie budú prístupné aj širokej verejnosti.

V najbližšom období nás čaká dvojdňové stretnutie s odborníkmi zo vzdelávacej organizácie PDCS, o.z. (Partners For Democratic Change Slovakia) zamerané na diagnostiku potrieb organizácie a organizačný rozvoj. Taktiež navštívime kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie, kde budeme niekoľko dní čerpať zo skúseností členov centra v organizačných zručnostiach.

O ďalších aktivitách projektu Vás budeme pravidelne informovať na týchto stránkach aj na sociálnych sietiach.

Edita Maxinová – členka realizačného tímu.

About the Project partner:
Kulturfjøset Huser is an organization established to make a cultural house for different activities in an old building restored in a traditional way (cultural heritage).
The building is 200 m2 in two floors and gives a lot of opportunities. Kulturfjøset Huser
has had exhibitions, conferences, contemporary dance performance, yoga, workshops in photo, painting etc.
The building is from the beginning of 1800. It is not finished but can be used to certain activities. It is situated in a farm in the countryside close to Oslo airport Gardermoen. The farm is doing both traditional farming but also new activities like tourism.
Kulturfjøset take part in other groups in our community https://www.nes-ak.kommune.no/vegalangs/ Here they offer exhibitions, theatre, art activities for children etc.
Kulturfjøset Huser is also member of www.hanen.no and Kulturminnebøndene.
The director: Lise Kristensen, Project coordinator: Natalia Strenk

More info: husergard.no and facebook.com/Husergard