Bašta – zázemie pre občianske aktivity

Kultúrno-komunitné centrum Bašta v Bardejove získalo finančnú podporu v grantovom programe Active Citizens Fund – Slovakia. Grantový program je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska krajinám EÚ a na Slovensku ho spravuje Nadácia Ekopolis, v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Ako občianske združenie Different, ktoré spravuje bardejovskú Baštu, spolu so svojim zahraničným partnerom Kulturfjøset Huser z Nórska, sme boli úspešní v schvaľovacom procese o grant v programe ACF. Finančná podpora je zameraná na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Schválený projekt nesie názov „Bašta – zázemie pre občianske aktivity“ a jeho realizácia prebieha od júna 2020 do októbra 2021.

Cieľom schváleného projektu je posilniť kapacity a kompetencie organizácie v spolupráci s expertmi, vytvorenie stratégie v oblasti fundraisingu a komunikácie, inkorporáciu skúseností z dobre fungujúcich organizačných procesov v iných inštitúciách, aktivizovanie lokálnej komunity a zavádzanie participačných procesov. V napĺňaní cieľov projektu bude zahrnutá spolupráca s miestnymi základnými a strednými školami, domovmi sociálnych služieb, neziskovými organizáciami a so zástupcami miestnej samosprávy. Plánované sú spoločné stretnutia a sieťovanie zapojených inštitúcií, vnútroorganizačné vzdelávacie procesy a študijné cesty, otvorené tréningy, účasť na konferenciách a aj rekonštrukcia časti priestorov Kultúrno-komunitného centra Bašta. Otvorené tréningy v oblasti fundraisingu a občianskej participácie budú prístupné aj širokej verejnosti.

V najbližšom období nás čaká dvojdňové stretnutie s odborníkmi zo vzdelávacej organizácie PDCS, o.z. (Partners For Democratic Change Slovakia) zamerané na diagnostiku potrieb organizácie a organizačný rozvoj. Taktiež navštívime kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie, kde budeme niekoľko dní čerpať zo skúseností členov centra v organizačných zručnostiach.

O ďalších aktivitách projektu Vás budeme pravidelne informovať na týchto stránkach aj na sociálnych sietiach.

Edita Maxinová – členka realizačného tímu.